İş Güvenliği

İş Güvenliği OSGBİş Güvenliği ile iş kazalarının %98’i önlenebilir mantığından yola çıkarak, iş güvenliği çalışmalarında noktasal bazlı saha gezilerimize ağırlık veriyor ve riskleri yerinde çözmeye odaklanıyoruz. İş yerlerinin sektörel ve yapısal durumunu da göz önünde bulundurarak iş yerlerinde görevlendirdiğimiz iş güvenliği uzmanlarımız ISO 9001 standardı çerçevesinde hazırlanmış özel dokümantasyon sistemi ile de, iş yerlerine verdiğimiz uzmanlık hizmetini pekiştiriyoruz.

İşverenler, 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
İşverenler, bahsi geçen iş güvenliği uzmanını belirlerken; çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personeli görevlendirerek veya bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü anlaşma sağlayacağı bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alarak yerine getirebilir.
Mevzuatımıza göre, işverenler; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek durumundadır.
Bu çerçevede, işverenler; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla genel anlamda aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:
 
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alınmak,
• Gerekli organizasyonu yapmak,
• Gerekli araç ve gereçleri sağlamak,
• Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
• İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
• Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak.