İş Sağlığı

İş Yeri Hekimliğiİş Sağlığı çalışmaları, tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanların biri birine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.
 
Ülkemizdeki çalışan sayısı göz önüne alındığında ve teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin geldiği seviye düşünüldüğünde ortaya çıkan çalışma şartlarından, çok sayıda çalışanın gerek fiziksel gerek fizyolojik ve gerekse de ruhsal yönden etkilendikleri bir gerçektir.
 
Çalışmaları sırasında çalışanların fiziksel ve ruhsal kapasiyerlerine göre işlere yerleştirilerek bu işlerde çalıştıkları süre boyunca olumsuz etkilenmemeleri için sağlık gözetiminin bilimsel bir disiplin içinde yapılması iş sağlığı kavramınının temelini oluşturmaktadır.
 
İşverenler, 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” kapsamında; iş sağlığı alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimleri işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak görevlendirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
 
İşverenler, bu yükümlülüğünü anlaşma sağlayacağı bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alarak yerine getirebilir.
Mevzuatımıza göre, işverenler; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek durumundadır.
Bu çerçevede, işverenler; çalışanların işle ilgili sağlık şartlarını sağlamak amacıyla genel anlamda aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:
 
• Mesleki sağlık risklerin tespiti, önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alınmak,
• Gerekli organizasyonu yapmak,
• Çalışmak üzere işe alınan çalışanların sağlık yönünden çalıştırılması düşünülen işe uygunluğunu belgelemek,
• Sağlık üzerinde olumsuzluk yaratmayacak üretim şartlarını sağlamak,
• Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
• İşyerinde alınan iş sağlığı tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak.
• Uygun aralıklarla çalışanların gerekli tıbbi testlerden geçmesini sağlayarak yaptıkları işten dolayı sağlık durumlarında olumsuz bir etkinin oluşup oluşmadığını takip etmek